Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN UP TECHNIEK & ONDERHOUDSCONTRACTEN

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

-UP Techniek: Eenmanszaak UP Techniek “Unlimited Potential Techniek”, gevestigd te ’s-Gravenhage.

-Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met UP Techniek een onderhoudscontract sluit;

-Onderhoud: de werkzaamheden aan een toestel die bijdragen aan de veiligheid en het ongestoord functioneren daarvan, volgens de richtlijnen die voor het toestel van toepassing zijn;

Overmacht: elke omstandigheid buiten toedoen van UP Techniek ontstaat, waardoor de normale uitvoering van het onderhoudscontract wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, invoer-, uitvoer- en transportverboden, overheidsmaatregelen, het niet CQ/niet tijdig kunnen leveren door toedoen van toeleveranciers en/of beschadiging van de benodigde productie- en/of transportmiddelen;

-Onderhoudscontract: iedere overeenkomst die tussen UP Techniek en klant tot stand komt tot het verrichten van onderhoud en/ of het oplossen van storingen aan een toestel volgens de bij het servicecontract behorende omschrijving, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;

-Storing: een gebrek aan (een onderdeel van) het toestel, waardoor adequaat functioneren daarvan onmogelijk is geworden;

-Toestel: het apparaat c.q. de (woning)installatie zoals omschreven in het onderhoudscontract en ten aanzien waarvan het onderhoudscontract is afgesloten; 

-Eerste toestelkeuring: de keuring van het toestel voorafgaande aan de totstandkoming van een onderhoudscontract waarbij een beoordeling van het toestel plaatsvindt op grond waarvan UP Techniek bepaalt of de klant voor een Servicecontract in aanmerking komt.

-Stookseizoen: Periode van 1 oktober tot 1 mei

2. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid

2.1 De bepalingen van deze Voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen, offertes en onderhoudscontracten uitgebracht respectievelijk gesloten door UP Techniek. 

2.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor alle aanbiedingen, offertes en onderhoudscontracten uitgebracht respectievelijk gesloten door UP Techniek uitsluitend deze voorwaarden.

 2.3 De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een beding of anderszins onafdwingbaar zijn van een beding in deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen intact. Tussen partijen zal voorts geldend worden geacht een zodanig beding, dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.

3. Offertes, aanbiedingen, en advisering

3.1 Alle aanbiedingen en offertes door of namens UP Techniek zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging tot het sluiten van een onderhoudscontract. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na het verstrijken van deze termijn in is komen te vervallen.

3.2 De door of namens UP Techniek verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van informele en informerende aard en zijn niet bindend.

3.3 Indien UP Techniek adviseert, gebeurt dit naar beste weten van UP Techniek en ontheft dit de klant niet van eigen (mededelings)verplichtingen, controles en proeven.

4. Voorwaarden voor het afsluiten, de totstandkoming en de ingang van het onderhoudscontract

4.1 Om voor een onderhoudscontract in aanmerking te komen dient het toestel van de klant – inclusief de wijze waarop het toestel is geïnstalleerd – in goede staat te verkeren, goed te functioneren en te voldoen aan alle toepasselijke voorschriften, voorwaarden, wet- en regelgeving. Een en ander ter beoordeling van UP Techniek.

4.2 Tijdens de “eerste toestel keuring” bekijkt UP Techniek of het toestel – en de wijze waarop het toestel is geïnstalleerd – aan de in artikel 4.1 gestelde eisen voldoet. Tenzij anders overeengekomen, wordt voor de toestelkeuring één vast bedrag in rekening gebracht. 

4.3 Onderhoudscontracten komen pas tot stand na goedkeuring van het toestel bepaald door UP Techniek.

4.4 Bij goedkeuring van het toestel voert UP Techniek meteen onderhoud aan het toestel uit. Indien tijdens dit (eerste) onderhoud onderdelen van het toestel vervangen dienen te worden, een en ander ter beoordeling van UP Techniek, dient de klant terstond de kosten aan UP Techniek te vergoeden voor de geleverde onderdelen en verrichte werkzaamheden. 4.5 Indien tijdens dit (eerste) onderhoud mocht blijken dat het toestel (toch) niet aan de in artikel 4.1 gestelde eisen voldoet of niet voldoende hersteld kan worden, een en ander ter beoordeling van UP Techniek, wordt het onderhoudscontract – zonder dat een ingebrekestelling nodig is – per direct ontbonden. In dat geval is de klant gehouden de reeds gemaakte kosten voor verrichte werkzaamheden (inclusief de “eerste toestel keuring”) en/ of geleverde onderdelen aan UP Techniek alsnog te vergoeden.

5. Servicecontract, onderhoud en storingen

5.1 UP Techniek bepaalt aan de hand van de “eerste toestel keuring” voor welk type onderhoudscontract een klant in aanmerking komt. Alle typen onderhoudscontracten en dienstverlening zijn te vinden op de website van UP Techniek. De door UP Techniek te verrichten dienstverlening, Onderhoudswerkzaamheden en storingswerkzaamheden verschillen per type contract, evenals de daaraan gekoppelde tarieven.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, bevat het onderhoudscontract in ieder geval eens per jaar onderhoud aan het toestel (zonder verdere kosten) en het verhelpen van storingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.3 en 5.4 van deze voorwaarden (tegen vergoeding arbeidsloon en materiaalkosten, tenzij anders overeengekomen).

5.3 UP Techniek voert storingsmeldingen uitsluitend uit na een storingsmelding van de klant. UP Techniek voert een storingsmelding uit binnen 24 uur na de melding, tenzij deze van spoedeisend karakter ontbreekt, een ander (spoedeisend karakter) ter beoordeling van UP Techniek. UP Techniek verhelpt storingen met een niet spoedeisend karakter in overleg met de klant zo spoedig mogelijk. De storingsafhandeling wordt geacht te zijn verricht indien UP Techniek na een gemaakte afspraak niet in staat wordt gesteld de storingsafhandeling uit te voeren.

5.4 De volgende storings- en onderhoudswerkzaamheden vallen niet onder het servicecontract en de kosten daarvan worden volledig (derhalve inclusief arbeidsloon, materiaalkosten en voorrijkosten) bij de klant in rekening gebracht: 

  • werkzaamheden ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging;
  • werkzaamheden ten gevolge van onoordeelkundige bediening;
  • werkzaamheden ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan UP Techniek;
  • werkzaamheden die het gevolg zijn van het niet laten uitvoeren van reparaties of werkzaamheden die door UP Techniek noodzakelijk werden geacht;
  • werkzaamheden ten gevolge van onvoldoende gas, water of elektra zoals bijvoorbeeld een dicht staande gaskraan, kalkafzetting of een defecte zekering;
  • werkzaamheden ten gevolge van stormschade, bevriezing van het toestel of bliksem;
  • werkzaamheden aan onderdelen die zich bevinden buiten de mantel van het toestel;
  • eenvoudige ‘doe het zelf’-werkzaamheden die tijdens het stookseizoen nodig kunnen blijken zoals het bijvullen en ontluchten van het toestel/de installatie, werkzaamheden aan leidingen, leidingappendages, kamerthermostaat en radiatoren.

6. Hoofdelijke aansprakelijkheid

6.1 Indien het onderhoudscontract wordt aangegaan met twee of meerdere klanten c.q. (mede)contracten, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.

7. Tarieven en betalingen

7.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de opgegeven tarieven voor de onderhoudscontracten vermeld in euro’s (inclusief BTW) en direct na de werkzaamheden verschuldigd.

7.2 Betalingen van loonkosten, materiaalkosten en voorrijkosten (daar waar van toepassing) dienen door een Klant na uitgevoerde werkzaamheden ter plekke te worden voldaan.

7.3 Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen, wordt door of namens UP Techniek een aanmaning verstuurd verhoogd met administratiekosten. Kosten die UP Techniek dient te maken om nog openstaande vorderingen te incasseren, zijn te allen tijde voor rekening van de klant. Alsdan wordt de vordering ook verhoogd met de wettelijke renten.

7.4 Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen, wordt UP Techniek ontheven uit verplichtingen uit hoofde van het onderhoudscontract, totdat alsnog volledig wordt betaald en onverminderd de rechten van UP Techniek tot volledige betaling en schadevergoeding.

7.5 Bij opdrachten van hoger dan € 500,- zal UP Techniek een vooruitbetaling vragen.

7.6 Bedragen worden afgerond per blokken van 15 minuten

8. Verplichtingen UP Techniek 

8.1. UP Techniek zal zich inspannen werkzaamheden met zorg uit te voeren. Door UP Techniek verrichte werkzaamheden richten zich uitdrukkelijk alleen tot klant en niet tot bij de klant betrokken derden. 

8.2 De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd binnen de normale werktijden van UP Techniek en onder normale omstandigheden, tenzij UP Techniek en klant anders afspreken. 8.3 De termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van het servicecontract geldende en bij UP Techniek bekende omstandigheden. Indien buiten schuld van UP Techniek vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van (werk)omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de werkzaamheden tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.

8.4 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot het over de verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van UP Techniek ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door Klant aan op klant rustende verplichtingen.

9. Verplichtingen van klant 

9.1 De Klant stelt UP Techniek in de gelegenheid de werkzaamheden te verrichten en verschaft de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie.

9.2 De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien UP Techniek méér dan eenmaal niet in staat is gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

9.3 De benodigde elektriciteit en het benodigde gas en water zijn voor rekening van de klant. 9.4 De klant geeft de op het toestel betrekking hebbende documentatie, voor zover deze in zijn bezit is, op verzoek van UP Techniek ter inzage.

9.5 De Klant informeert UP Techniek wanneer er aan het toestel werkzaamheden zijn uitgevoerd door anderen dan UP Techniek.

9.6 Indien UP Techniek de klant bij een gemaakte afspraak (voor onderhoudswerkzaamheden dan wel storingswerkzaamheden) niet aanwezig treft, wordt verzocht contact op te nemen met UP Techniek. Wanneer de klant hieraan geen gehoor geeft, zal UP Techniek een tweede verzoek doen om contact op te nemen. Indien de klant geen gehoor geeft aan dit tweede verzoek – zonder geldige reden – wordt UP Techniek geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan (ook wat betreft onderhoud).

9.7 Indien het toestel niet of niet meer voldoet aan de eisen als genoemd in artikel 4.1, voorziet de klant – voor zover niet anders is overeengekomen – in herstel van het gebrek.

9.8 Indien een klant na een gemaakte afspraak niet aanwezig blijkt te zijn of anderszins niet voldoet aan de verplichtingen uit hoofde van dit artikel, is UP Techniek gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen.

9.9 Indien UP Techniek voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan UP Techniek de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

9.10 Indien de klant een gemaakte afspraak niet tijdig annuleert (minimaal 24 uur voor aanvang) dan kan UP Techniek een vergoeding van 50% van het honorarium in rekening brengen.

10. Inschakeling derden

10.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van het onderhoudscontract dit vereist, heeft UP Techniek het recht werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van UP Techniek.

11. Schade en aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van UP Techniek jegens de klant is beperkt tot hetgeen in dit artikel van deze voorwaarden is bepaald. Verdere aansprakelijkheid van UP Techniek is uitgesloten, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van UP Techniek of van tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten van UP Techniek. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten. 

11.2 UP Techniek is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen omstandigheid. UP Techniek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade. 

11.3 De aansprakelijkheid van UP Techniek is voorts beperkt tot ten hoogste het bedrag dat klant aan UP Techniek verschuldigd is uit hoofde van het servicecontract, althans is het bedrag waarvoor UP Techniek aansprakelijk is niet hoger dan het bedrag waarvoor UP Techniek een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. De aansprakelijkheid van UP Techniek is in ieder geval beperkt tot maximaal EUR 450.000,- per gebeurtenis.

12. Wijziging onderhoudscontract en voorwaarden

12.1 UP Techniek is gerechtigd de voorwaarden van de verschillende typen servicecontracten, de voorwaarden alsmede de tarieven en vergoedingen te wijzigen. UP Techniek maakt dergelijke wijziging(en) minimaal vier weken vóór invoering daarvan op genoegzame wijze aan de klant bekend. 

12.2 UP Techniek is gerechtigd het type onderhoudscontract van de klant gedurende de looptijd van het onderhoudscontract aan te passen afhankelijk van het type en de leeftijd van het toestel.

12.3 Als een wijziging substantieel nadeel voor de klant oplevert, heeft de klant het recht het onderhoudscontract schriftelijk op te zeggen (tegen de wijzigingsdatum) binnen twee weken nadat UP Techniek de wijziging bekend heeft gemaakt. Een tariefswijziging conform CBS-indexering en een (technische) wijziging als gevolg van gewijzigde regelgeving worden nimmer geacht substantieel nadeel voor de Klant op te leveren als bedoeld in dit artikel.  12.4 UP Techniek is gerechtigd haar rechten uit hoofde van het onderhoudscontract aan een derde over te dragen en de Klant verleent – voor zover noodzakelijk – bij voorbaat toestemming voor deze overdracht.

13. Looptijd en beëindiging

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben onderhoudscontracten een minimale looptijd van 12 maanden.

13.2 Het servicecontract wordt na verloop van de minimale looptijd voor onbepaalde tijd verlengd. De Klant heeft na de minimale looptijd het recht het servicecontract per maand op te zeggen. Een opzegging dient schriftelijk te gebeuren aan het adres van UP Techniek.

13.3 Indien het servicecontract door de klant vóór het verstrijken van de minimale looptijd wordt opgezegd, blijft UP Techniek gerechtigd tot betaling van de resterende termijnen van de minimale looptijd, te vermeerderen met administratiekosten.

13.4 Indien de klant besluit het toestel te vervangen of te verwijderen – zelf, door UP Techniek dan wel door derden – dan wel besluit te verhuizen, dan dient de Klant UP Techniek hiervan binnen twee weken (na vervanging, verwijdering dan wel verhuizing) op de hoogte te brengen.  De klant is bij vervanging gerechtigd het servicecontract voort te zetten voor het nieuwe toestel, echter pas na toestelkeuring door UP Techniek. Bij verhuizing is de klant gerechtigd het servicecontract over te dragen aan een opvolgend eigenaar van het toestel, echter pas na schriftelijke instemming door UP Techniek.

13.5 UP Techniek is gerechtigd het onderhoudscontract te beëindigen indien het toestel niet (meer) voldoet aan de eisen als genoemd in artikel 4.1.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen UP Techniek en de klant voorvloeiende uit of verband houdende met het servicecontract of deze voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. 

14.2 De rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen UP Techniek en klant. 

14.3 Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van UP Techniek het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter.

‘s-Gravenhage, Januari 2019